23 marzec 2023 Izabela Matysiak
Do zadań Referatu Obsługi Techniczno- Gospodarczej należy w szczególności: Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących umów cywilnych z mieszkańcami gminy na przyłącze wodne i kanalizacyjne; Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP wszystkich pracowników i osób odbywających staż w Urzędzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w tym organizowanie szkoleń i prowadzenie rejestru; Wykonywanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie oraz sporządzanie protokołów wypadku przy pracy; Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie; Utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w stałej sprawności technicznej; Nadzór nad pracą podległych hydroforni i stacji uzdatniania wody; Prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; Monitorowanie eksploatacji urządzeń technicznych i zużywalności...