Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm / zawiadamiam, że zwołuję 4 sesję Rady Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 20 czerwca 2024 r. tj. czwartek o godz.900 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 maja 2024 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Grabów nad Pilicą za 2023 rok.
 6. Debata o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2023 rok
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2023 rok.

- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok;

- przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.

- przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2023 rok.

 1. Absolutorium dla Wójta Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na 2024 – 2032r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Grabowie nad Pilicą za 2023rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grabów nad Pilicą do składu Zgromadzenia „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”.
 6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
 8. Wystąpienie Wójta Gminy
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.