Do zadań Referatu Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw należących do obowiązków i kompetencji zarządcy dróg gminnych;
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gminnymi zasobami nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym;
 • Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
 • Nadzór nad pomnikami przyrody;
 • Prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w tym zwalczaniem chorób zakaźnych;
 • Wykonanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 • Prowadzenie spraw dotyczących występowania strat w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi;
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • Ewidencja opłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz ich fakturowanie;
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej oraz zbiorników małej retencji;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kierowanie ich do realizacji kierownikowi ROTG;
 • Naliczanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, księgowanie wpłat;
 • Sporządzanie kalkulacji utrzymania wodociągu;
 • Przygotowywanie w zakresie prowadzonych spraw projektów: uchwał Rady Gminy oraz projektów decyzji i innych dokumentów w sprawach rozstrzyganych przez Wójta w szczególności ws. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności, wyboru metody i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Przygotowywanie sprawozdań i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań;
 • Przygotowanie i rozliczanie wniosków aplikacyjnych do pozyskiwania funduszy unijnych oraz zewnętrznych środków finansowych na realizacje zadań i projektów gminnych;
 • Realizacja określonych ustawami zadań publicznych na poziomie gminnym w zakresie obronności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
 • Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Starostwem Powiatowym, Wojskowa Komendą Uzupełnień oraz służbami i inspekcjami w zakresie wykonywania i realizacji zadań związanych z obrona cywilną i zarządzaniem kryzysowym;
 • Przygotowanie dokumentacji do kwalifikacji wojskowej, udział w kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenie wszelkich spraw w tym zakresie;
 • Współpraca z organami Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 • Nadzór nad działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy;
 • Analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej;