Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 • Przygotowanie przy współpracy kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i stanowisk pracy Urzędu materiałów i dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu przez Wójta Gminy;
 • Prowadzenie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Wójtowi;
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej;
 • Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy;
 • Prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jednostkach dotowanych przez Gminę;
 • Naliczanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i rachunkowości budżetu Gminy;
 • Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego;
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i zmian w tym zakresie;
 • Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości finansowej, budżetowej;
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Delegaturą NIK, Urzędem Skarbowym, w zakresie kontroli gospodarki budżetowej;
 • Przygotowanie spraw związanych z postępowaniem dotyczącym naruszenia dyscypliny budżetowej w jednostkach podlegających Gminie;
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • Z zakresu obsługi finansowej projektów unijnych:
  • o zakładanie i likwidacja rachunków bankowych na realizację projektów;
  • o współpraca z merytoryczną komórką organizacyjną w zakresie ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej;
  • o udostępnianie merytorycznej komórce organizacyjnej dokumentów księgowych w celach:
   • sprawozdawczo – rozliczeniowych;
   • sporządzenia finansowych raportów końcowych z realizacji projektu;
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu Urzędu;
  • Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu oraz zapewnienie ochrony wartości pieniężnych w tym zakresie;
  • Prowadzenie spraw związanych z windykacją nieuiszczonych w terminie niepodatkowych - objętych ewidencją księgową - należności budżetowych od kontrahentów jednostki, a także współuczestniczenie w dochodzeniu roszczeń spornych w tym zakresie;
  • Prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg w płatności niepodatkowych należności budżetowych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
  • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości Urzędu;
  • Wystawianie decyzji wymiarowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wystawianie decyzji zmieniających naliczenie podatku;
  • Rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach podatkowych;
  • Rozpatrywanie podań w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
  • Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Gminy;
  • Prowadzenie księgowości podatkowej (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych i od środków transportowych);
  • Prowadzenie egzekucji podatkowej;
  • Bieżące rozliczanie Sołtysów z pobranych podatków i opłat;
  • Zadaniami z zakresu stanowisk do spraw księgowości budżetu, księgowości jednostki oraz księgowości i rozliczeń podatku VAT kieruje i nadzór prowadzi Główny księgowy do spraw finansów i budżetu;
  • Zadania z zakresu stanowisk do spraw księgowości podatkowej oraz wymiaru podatku i opłat kieruje i nadzór prowadzi Główny księgowy do spraw podatków i opłat lokalnych;