Walory środowiska przyrodniczego gminy to przede wszystkim woda i lasy, które jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. pokrywały prawie cały obszar. Po lasach dawnej Puszczy Stromieckiej pozostały obecnie dwa częściowo porozrywane pasy leśne.

Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w swojej północnej części w dolinie Pilicy, która stanowi rejon II kategorii atrakcyjności turystycznej w kraju (w skali III stopniowej). Lasy w północnej części gminy zostały uznane jako atrakcja dla "masowego wypoczynku.

Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzek, starorzeczami. O walorach krajobrazowych przesądza między innymi silnie meandrująca rzeka Pilica płynąca pradoliną, z licznymi wyspami i piaszczystymi lachami atrakcyjnymi dla wędkarzy. Bogactwo fauny związane ze środowiskami wodnymi i bagiennymi przesądziły o objęciu doliny w 1983 roku ochroną prawną jako Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Pilicy i Drzewiczki". Dolina Pilicy stanowi naturalny korytarz ekologiczny migracji zwierząt i roślin o znaczeniu międzynarodowym, w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych - Natura 2000 utworzono tu obszar specjalnej ochrony ptaków. Trwają prace nad objęciem tego terenu ochroną poprzez utworzenie Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy.

Rzeka jest ostoją dla 212 gatunków ptaków. Na szczególne podkreślenie zasługuje gniazdowanie 11 gatunków ptaków umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz 100 gatunków zagrożonych wyginięciem zgodnie z kryteriami dyrektyw Unii Europejskiej, na przykład: bąk, bączek, bocian czarny, bielik, kulik wielki, rybitwa białoczelna, puchacz.

Duże kompleksy leśne (ponad 50 ha) wpływają korzystnie na mikroklimat gminy i atrakcyjność krajobrazową. Lasy, które stanowią 42% powierzchni gminy zróżnicowane są pod względem wieku i różnorodności gatunkowej. Spacerując nimi można zobaczyć wiele gatunków drzew: modrzew, olchę czarną, graba zwyczajnego i brzozę. Drzewostany są w przewadze sosnowe i sosnowo-dębowe, tworzą liczne uroczyska. Jednym z nich jest uroczysko "Grabów" w północnej części gminy. Tworzą go średniowiekowe lasy sosnowe z domieszką brzozy i dębu. Występujący jedynie na kilku stanowiskach jawor jest już właściwie gatunkiem ginącym. Dawna północna granica zwartego zasięgu jaworu, biegnąca wzdłuż Pilicy ma dziś znaczenie jedynie historyczne. Modrzew polski, który niegdyś tu występował, o czym świadczy m.in chociażby nazwa niewielkiej wsi pod Strzyżyną – Modrzewek, jest obecnie rzadki nawet w sztucznych nasadzeniach.

Na obszarze gminy jest 5 pomników przyrody. Są to okazale ponad 200-letnie dęby szypułkowe (4 w lesie nad stawami w Łękawicy Starej oraz jeden w Grabowie n/Pilica).

W lasach zobaczyć można wiele gatunków zwierząt: lisy, zające, kuropatwy, łosie, jelenie, sarny, dziki. Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego przesądziła o włączeniu obszaru gminy w istniejący system szlaków turystycznych - na przykład szlak czerwony noszący imię Witaliusza Demczuka. Prowadzi przez miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym. Istnieją także 4 szlaki turystyczne piesze nieoznakowane, pozwalające zapoznać się z drzewostanami Puszczy Stromeckiej, trasa jednego z nich prowadzi przez miejsca walk stoczonych przez powstańczy oddział Kononowicza w 1863r., inny szlakiem walk stołecznych przez Armię Wojska Polskiego w 1944r.