Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 • Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 • Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu;
 • Sprawowanie kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 • Prowadzenie kadr pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacja merytoryczna naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
 • Zapewnienie prawidłowych warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. i bhp w Urzędzie;
 • Prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 • Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • Obsługa techniczno-organizacyjno-prawna Rady Gminy i jej Komisji;
 • Prowadzenie spraw dot. sołtysów, rad sołeckich i zebrań wiejskich;
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, w tym zadań związanych z funkcjonowanie Rady Społecznej SPZOZ;
 • Prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi;
 • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz pomoc w rejestracji przedsiębiorców w CEIDG;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Prowadzenie spraw oraz wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 • Nadzór nad oświetleniem ulicznym w zakresie przyjmowania zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach oświetlenia ulicznego oraz kierowania spraw do realizacji;
 • Sprawowanie nadzoru i prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnej dozorowanej pracy, wykonywanej przez osoby skazane przez sąd;
 • Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi, studenckimi oraz stażami odbywanymi w Urzędzie;
 • Zabezpieczanie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń;
 • Przygotowanie projektów strategii oświatowej Gminy;
 • Koordynacja i nadzór organizacyjny prowadzonych przez Gminę placówek oświatowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
 • Prowadzenie spraw związanych z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi należących do mienia Gminy z wyłączeniem ewidencji opłat z tyt. czynszów;
 • Nadzór i kontrola nad działalnością programową Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej;
 • Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury oraz nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej;
 • Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
 • Prowadzenie spraw związanych z promocja Gminy oraz zezwoleń na organizację imprez masowych;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego;
 • Utrzymanie czystości na terenie Urzędu oraz wokół budynku a także utrzymanie w ładzie zieleni gminnej i zadrzewień;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych a w szczególności ogłaszanie przetargów, przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem rewitalizacji;
 • Nadzór nad wykonywaniem studium zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych wykonywanych przez Gminę oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej na terenie Gminy;
 • Współpraca z Referatem Finansów przy rozliczaniu realizowanych inwestycji i remontów;
 • Obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz doradztwo informatyczne dla pracowników oraz administrowanie siecią komputerową Urzędu;
 • Utrzymanie sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym w tym programów operacyjnych, zapewniając niezakłócona ciągłość pracy;
 • Administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej gminy;
 • Rozliczanie poboru energii oświetlenia ulicznego i w budynkach użyteczności publicznej oraz ewidencjonowanie umów i prowadzenie spraw w tym zakresie;
 • Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych w tym zadania: wnioskowanie - realizacja - monitoring - kontrola - ewaluacja;
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu – zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójta;
 • Prowadzenie informacji w zakresie kompetencji działań komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi petentów poprzez przyjmowanie dokumentów na dziennik Urzędu oraz kierowanie do osób merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy w tym obsługa telefoniczna;
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich do osób merytorycznie odpowiedzialnych za zadanie objęte skargą lub wnioskiem;
 • Obsługa czynności kancelaryjnych za pomocą systemu EZD;
 • Organizowanie spedycji poczty: przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji, wysyłanie;
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, centralnego rejestru umów, rejestru ofert zamówień publicznych, rejestru poleceń wyjazdów służbowych, rejestru wyjść oraz listy obecności;