W Grabowie nad Pilicą działa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy Domowej, który znajduje się przy ulicy Parkowej 2 (w budynku Ośrodka Zdrowia).

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy domowej oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.
  4. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
  5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  6. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu powiatu, gminy zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

Punkt Konsultacyjny w swojej działalności:

- nie prowadzi psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych;

- nie udziela indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin;

- nie realizuje sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Specjalista terapii uzależnień:

  • Wspiera osoby uzależnione, współuzależnione i będące w kryzysie;
  • Prowadzi działalności informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej;
  • Motywuje osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • Udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 662-70-77