Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie,
  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także

jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugie z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wysokości zapomogi – 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:

  • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego

Wniosek o zapomogę za urodzenie dziecka

Oświadczenie o dochodach